Akademik Bölümler

 

SOSYAL BİLGİLER

Özel Tevfik Fikret Okulları’nın misyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Sosyal Bilgiler Bölümü, Atatürk devrimlerine bağlı, ulusal kültüründen feyz alarak evrensel düşünebilen, ekolojiye duyarlı, dünyada yaşanan problemlerin çözümünde sosyal bilimlerin önemini bilen ve bu doğrultuda problem çözme becerisi gelişmiş, farklı tarih ve mekânlarda yaşanmış olay ve olgularla yaşadığı dönemdeki olay ve olgular arasında bağ kurabilen, ülkemizin ve dünyamızın etkin ve entelektüel bireylerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Derslerimizi öğrenmede mekânın ve çevresel uyarıcıların önemini dikkate alarak ve öğrencinin görerek ve dokunarak öğrenmesine olanak veren Sosyal Bilgiler dersliğinde yapmaktayız.

Öğrencilerimizde geliştirmeye çalıştığımız akademik beceriler:

  1. Zamanı ve Mekânı Algılama: Olayların ne zaman, hangi sırayla ve nerede meydana geldiğini belirleme kapasitesini içeren zaman ve mekân algısıdır. Zaman ve mekân algısı, olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve neden - sonuç ilişkilerinin açıklanması için ön koşuldur.
  2. Kavrama: Belge, bulgu ya da verilerden hareketle olaylar ve ilişkileri anlama kapasitesini içeren kavrama becerisi, olayları çözümlemek ve değerlendirmek için alt yapı sağlar.
  3. Analiz ve Yorum: Olay, oluşum, ortam, dönem, kurum ya da düşünceleri, bunlara etki eden tüm faktörleri ve bunlarla ilgili farklı bakış açılarını çözümleyici bir yaklaşımla inceleme ve karşılaştırma analiz becerisi kapsamındadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, farklı bakış açılarının doğruluğu, geçerliği ya da tutarlığı hakkında bir sonuca ulaşmak ise yorum becerisi kapsamında ele alınmaktadır.
  4. Araştırma: Bilimsel sorular oluşturmak, bunlara yönelik olarak elde edilen verileri sorgulamak, bunları düzenleyip kanıtlarla desteklenmiş yeni yorum ya da açıklamalara ulaşmaktır.
  5. Problem Çözme: Sorun, anlaşmazlık ya da ikilemlerle yüzleşmek, bunları analiz etmek, bunlara yönelik yeni çözümler üretmek ve üretilen çözümleri değerlendirmektir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Uyguladığımız Yöntem ve Teknikler:

Sosyal Bilgiler dersini bilgiler yığınından çıkarıp doğrudan hayatın içinde yer aldığını göstermek amacıyla derslerimizde yapılandırmacı anlayışla öğrenci merkezli yöntem ve teknikler kullanıyoruz. Bunları

  • Etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikler
  • Bireysel ağırlıklı (öğrenme stilleri farklılıklarına dayalı) yöntem ve teknikler
  • Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler olarak sınıflandırabiliriz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler:

5.sınıflarımızın Sosyal Bilgiler derslerinde öncelikli amacımız öğrencilerimize Sosyal Bilgiler dersinin hayatlarının içinde olduğunu hissettirmek ve onların Sosyal Bilgilerin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Birey ve Toplum öğrenme alanında öğrencilerin birey olduklarını ve çocuk olarak haklara sahip olduklarını öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında ülkesinin kültürel yönden zenginliğini ve bu kültürün bir parçası ve devamlılığını sağlamanın etkin bir öğesi olduğumuzu, Atatürk ilke ve devrimleri arasındaki ilişkiyi kurmayı, devrimlerin öncesi ve sonrasını karşılaştırmayı öğreniyoruz.

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ve “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanlarında yaşadığı bölgenin coğrafyasıyla ekonomisi arasındaki ilişkiyi tanımakla beraber, ekonomideki insan etkisini, üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturmayı, iş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirmeyi, insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar vermeyi öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilim insanlarının ortak özelliklerini, Atatürk’ün bilime verdiği önemi ve bilimsel yayınları takip etmenin önemini işliyoruz.

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanında toplumun temel ihtiyaçlarıyla

bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirmeyi, resmi kurum ve STK’ları öğreniyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve gerekliliğini, ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer vermeyi öğreniyoruz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler:

Birey ve toplum öğrenme alanında yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eden, olgular ve görüşler arasındaki farkı gören, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini bilen, Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını anlayan, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapan, Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler vermeyi başaran öğrenciler yetiştiriyoruz.

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlamayı, dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunmayı, örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunmayı öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında Türk tarihinin başlangıcı ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasının serüvenini öğreniyoruz.

Üretim, Tüketim, Dağıtım öğrenme alanında ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlamayı, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışmayı ve nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü öğreniyoruz.

Küresel Bağlantılar öğrenme alanında ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ve Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirmeyi, ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini öğreniyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürmeyi ve uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi öğreniyoruz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler

Birey ve Toplum öğrenme alanında iletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırmayı, doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı, kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını ve Atatürk’ün iletişime verdiği önemi öğreniyoruz.

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlamayı, örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışmayı öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir güç olarak ortaya çıkışını, farklı milletlerin nasıl bir arada yaşayabildiğini ve bir devletin hangi tarihsel hatalarla yıkılabileceğini öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilimin tarihsel gelişimini ve hangi koşullarda bilimsel çalışmaların gelişebildiğini öğreniyoruz.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında tarih boyunca ekonomik gelişimde ticaret yollarına hakim olmanın ve üretimin önemini işliyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliğini ve siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışmayı öğreniyoruz.

Küresel Bağlantılar öğrenme alanında küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğumuzu ve düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunu öğreniyoruz.

8.Sınıf T.C. İnkîlâp Tarihi ve Atatürkçülük

Ulusal lider ve önderimiz Atatürk’ün hayatını onun bir lider olarak ortaya çıktığı süreçteki tarihsel koşulları, lider olma sürecini, Osmanlı Devleti’nin son savaşı olan I.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizden yaşanan işgalleri, bunun karşısında halkın bölgesel mücadelesini, Atatürk’ün bu kıvılcımları birleştirip büyük bir alevle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasını öğreniyoruz. Savaştaki birlikteliğimizin önemini fark ediyoruz. Atatürk’ün yaptığı devrimlerle ülkeyi az zamanda nasıl değiştirip geliştirdiğini öğreniyoruz.

Yurta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin önemini hep birlikte anlıyoruz.

8.Sınıflarda tarih konuları yakın tarihimize kadar uzanıyor.