Rehberlik Servisi Çalışmaları


REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Untitled Document

REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

 Okulumuzda, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını esas alan kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı uygulanmaktadır. Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tüm öğrencileri  “kişisel, eğitsel ve mesleki” gelişim alanlarını temel alan  bütünsel  bir programdır.
 Programda yer alan tüm çalışmalar öğrencinin büyüme ve gelişim sürecinde farklı gelişim alanlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılama ve sorun ortaya çıkmadan olası problemleri önlemeye yönelik hizmetleri içermektedir.
Rehberlik Servisi’nin birincil işlevi, öğrencilerimizin kendini ve çevresini tanımalarına, sahip olduğu yeteneklerin ve güçlü yanlarının farkına varmalarına ve bunları geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Gelişim süreçleri içinde karşılaşacakları sorunlarla başa çıkabilme ve çözüm bulabilme becerilerini geliştirmek ise bir diğer önemli işlevidir.
Temel yaklaşımımız öğrencilerimizi dinlemek ve anlamaktır. Gizlilik ve gönüllülük ilkesine bağlı kalarak, her bir bireyin saygın olduğu ilkesinden yola çıkarak, kendileri için seçimler yapmaları ve karar vermeleri desteklenerek, gerekli olan sosyal, duygusal ve eğitsel çalışmalar yapılmaktadır.
Rehberlik Hizmetleri genel olarak eğitimin amacına yardımcı önemli bir öğedir. Yapılan çalışmalarda; psikolojik danışmanlar, branş ve sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri ve anne babalar bütüncül bir yaklaşımla bir ekip olarak yer almaktadır. Öğrencilerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, ekibin tüm üyeleri olarak bir araya gelerek, ortak çözümler üretilmektedir. Öğrencinin gelişim süreci, eğitsel ilkeler doğrultusunda, velilerimizle toplantı, seminer ve birebir veli görüşmeleri yapılarak değerlendirilmektedir.
Kendini doğru ifade edebilen, sağlıklı, mutlu, özgüveni yüksek, öz disiplinli, sorumluluk sahibi bireyler, yaşam hedeflerine doğru başarılı adımlarla gidecektir.

SOSYAL DUYGUSAL EĞİTİM PROGRAMI

Okulumuzda, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan, öğrencilerin bireysel ve toplumsal ilişkilerindeki yeterliliğini arttırmayı amaçlayan “Sosyal–Duygusal Eğitim Programı” uygulanmaktadır.
Bu program ile, öğrencilerimizi gelecek yaşantılarına hazırlayacak yaşam becerileri edinmelerinde yeterlik kazanmaları hedeflenmektedir.
Tüm sınıf seviyelerinde uygulanan öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre ardışık bir sıra içinde düzenlenmiş yaşam becerileri, iletişim ve sosyal beceriler, başa çıkma becerileri, problem çözme-karar verme becerileri ve kendilik değerini arttırmaya yönelik beceriler olarak dört farklı kategoriden oluşmaktadır. Hedeflenen beceriler, sınıf rehberlik saatinde, öğrenci liderliğinde ve aktif katılımı ile önceden yapılandırılmış etkinliklerle öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır.


 DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

Değerler, toplumun oluşumunu sağlayan bireyin hayatına anlam katan, baş etme becerilerini güçlü kılan, insanlığı değerli kılan üstün özelliklerdir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer kazanımı, ailede başlar, okul ile devam eder.
Değer Eğitimi Programı, öğrencilerimizde olumlu davranışlar ve değerler geliştirmeyi hedefleyen, insan ilişkilerinde sevgi, dürüstlük, karşılıklı güven, işbirliği, hoşgörü, saygı ve barış kültürünü esas alan bir öğrenme ortamı yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede tüm sınıf seviyelerinde her öğretim yılı farklı bir değerin ele alınması ile öğretim yılı boyunca disiplinler arası işbirliği çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

AĞABEY-ABLA KARDEŞ PROGRAMI
Farklı ihtiyaçlarda, yaşlarda ve cinsiyetlerde, farklı kişilik özelliklerine sahip bireyleri ortak bir kültürde toplayan, bireyin sosyal, duygusal gelişiminde önemli rol üstlenen okul, değişen toplum yapısında öğrencilerin karşılaştığı güçlüklerde çözüm ortamı sağlayan sosyal bir yapıdır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak ve mentorlük modelinden yararlanılarak öğrencilere rol-model olabilecek, yakın, yapıcı, düzenli bir iletişim desteği sağlayabilecek “Ağabey-Abla- Kardeş Projesi” oluşturulmuştur. Projede farklı sınıflar (1-4, 2-5,3-6,4-7 sınıf seviyelerinde ) eşleştirilerek, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışına dayalı, sosyal-duygusal eğitim programı kapsamında yer alan etkinlikler ve branş derslerinde yer alan disiplinler arası uygulamalar birleştirilerek, sınıf seviyelerine özgü çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar tanışma ve iletişim etkinlikleri, ritim-resim-oyun atölyeleri, doğaçlama tiyatro, gezi, sinema, paskalya kutlamaları vb. gibidir.

 PROBLEM ÇÖZME VE AKRAN ARABULUCULUĞU PROGRAMI
Kişiler arası ilişkilerde, çatışmaların ve anlaşmazlıkların yapıcı, barışçıl ve yüz yüze diyalog ile çözümüne yönelik, Problem Çözme ve Akran Arabuluculuğu Programı geliştirilmiştir. Bu programda öğrenciler ilkokuldan başlayarak problem çözme süreçlerini önce tanıyarak ve 4. sınıftan itibaren eğitimini alarak Problem Çözme ve Akran Arabuluculuğu Yöntemlerini öğrenirler. Öğrenciler problem çözme sürecinde sorunlarını akılcı, yapıcı ve barış kültürünü esas alan, kendi sorunlarını çözme sorumluluklarında aktif rol aldıkları bir süreç içinde Arabuluculuk Formları ve Problem Çözme Basamaklarını kullanırlar.

 

BÜYÜME, GELİŞİM VE CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

Sağlıklı bedensel ve cinsel gelişim, önce kendi bedenimizi ve karşı cinsin bedenini tanıma ile başlar. Öğrencilerimizin tüm yönleri ile bedenlerini tanımaları, ön ergenlik ve ergenlik döneminde meydana gelecek değişiklikleri öğrenmeleri ve hazırlıklı olmaları için Büyüme-Gelişim ve Cinsel Sağlık Eğitimi Programı hazırlanmıştır.
Çocukların ve gençlerin, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini, doğruyu ve yanlışı ayırt
edebilme yeteneğine sahip olmaları, yaşamlarını bilinçli seçeneklerle düzenlemeleri, kendilerine ve başkalarına zarar vermemeyi, sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda sorumluluk kazanmaları gerekir.
Uygun yaşlarda sorularına doğru yanıtlar alabilen, ergenlik dönemi ve bu dönemde
karşılaşacakları değişiklikler hakkında bilgilendirilmiş bireyler, yaşıtlarıyla kendilerini karşılaştırıp eksiklik ya da fazlalık kaygılarını yaşamaktan kurtulabilirler ve bedenlerinin ve duygularının farkında olarak, cinselliğe karşı olumlu tutumlar geliştirebilirler.
Çocuklara bu konuda eğitim verecek kişiler birinci sırada anne, babalar ve okullardır. Ancak çocuklarla bu konuları konuşurken, onların sorularını yanıtlarken iyi bir iletişimin kurulması açık, net , güvenilir ve bu konuda bilgi sahibi olunması gerekir.
Rehberlik servisi önderliğinde, okul doktoru ile işbirliği içinde, öğrenci ihtiyacı ve düzeyine göre düzenlenmiş eğitim programı verilmektedir.KARİYER PLANLAMA VE  MESLEKİ REHBERLİK PROGRAMI

Mesleki Rehberlik Programı çerçevesinde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri ile birlikte ortaöğretim sürecinde belirleyecekleri alan ve meslek seçeneklerini tanımaları, bu konuda bilinçlenmeleri, daha sonraki dönemlerde kendilerine uygun meslekleri seçebilmelerine destek olmak amacıyla okulumuzda mesleki rehberlik çalışmaları sürdürülmektedir.
Bu süreçte öğrencilerimiz;
Sınıf içi sosyal duygusal eğitim çalışmaları kapsamında, ilgi ve yetenekleri tanıma ve farkındalık sağlama,
Çeşitli meslek alanlarında çalışan velilerimizin ve uzmanların katkısıyla düzenlenen seminerlerde meslekleri tanıma,
Ölçme araçları yardımı ile mesleki ilgi ve yeteneklerinin farkına varma(8.sınıf),
Mesleki Gölge çalışması ile, kendilerine ayrılmış zaman diliminde, ilgi duyduğu mesleği tanıma, meslekle ilgili konuşma, soru sorma fırsatı bulduğu, okulda öğrenilen bilgilerin çalışma hayatında nasıl kullanıldığını görme fırsatı elde ettiği meslekleri yerinde görme (8.sınıf) fırsatı elde ederek mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ

Okulumuzda farklı seviyelerde, öğrencilerin dönem özelliklerinin, gelişen yönlerinin, ilgi ve yeteneklerinin, arkadaş ilişkilerinin, isteklerinin tanınmasına ve problem alanlarının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla gözlem formları çeşitli  ölçme araçları ve teknikler kullanılmaktadır.

 

ANNE BABA OKULU

Okulumuzda tüm velilerimize sınıf seviyelerine ve ihtiyaçlara yönelik seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlerde Yaş Dönem Özellikleri, Okul Olgunluğu, Gelişim Dönemi Özellikleri , İletişim, Disiplin ve Anne Baba Tutumları, Eğitimde Korumacı Yaklaşım, Öğrenme ve Çalışma Becerileri, Ergenlik Dönemi Sınav Kaygısı gibi konular ele alınmaktadır. 
Uzmanların katılımıyla gerçekleşen aile bilgilendirme toplantıları velilerimize farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME –DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin sosyal duygusal gelişimleri ve okul kurallarına uyumları “İlişki Yönetimi ve Davranış Düzenleme Politikası” kapsamında ele alınmaktadır. Bu politikada belirtilen yöntem ve aşamalı süreç takibi ile   öğrenci davranışları değerlendirmektedir. İlişki Yönetimi ve Davranış Düzenleme Politikası’ nda öğrencilerin olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeleri sağlanmaktadır.

 

 

ÖZBAKIŞ Dergisi Deprem Özel 4. sayısı için tıklayınız.