Misyon ve Vizyon


MİSYON - VİZYON

Vizyonumuz

 

KOŞULSUZ SEVGİYLE EVRENSEL BİLGİYE

 

Misyonlarımız

 

Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimsemiş bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Tüm paydaşların haklarının belirlenip paylaşıldığı ve güvence altına alındığı, herkesin hak ve görevlerine sahip çıktığı, barış kültürünün yaşandığı bir sınıf ve okul ortamı oluşturmak,
 • Bireylerin kendileriyle ilgili karar süreçlerine katılımını esas alan demokratik bir eğitim ortamı oluşturmak, 
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkeleri ve eylemlerinin yönlendiricisi olarak kavranmasını sağlamak, 
 • Ulusal bayramlarımızı, bütünleşmenin yanı sıra, Atatürk ilke ve devrimlerine dayalı vizyonumuzu bir kez daha konuşmak ve güçlendirmek üzere değerlendirmek.

 

 

Anadilini ve Evrensel dillerden Fransızca ve İngilizceyi etkili biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Türkçeyi doğru kullanma becerisini geliştirecek ve bunun önemini kavramayı sağlayacak okul içi ve dışı etkinlikler düzenlemek, 
 • Öğrenilen her dilin iletişim ve yaşam alanını genişleteceği bilincini yaygınlaştırmak, 
 • Dilin doğal ortamlarda ve kullanılarak öğrenileceği, gelişeceği bilinciyle; dil öğretimini okul yaşamının bütününe yaymak, 
 • Birçok dilin konuşulduğu uluslar arası etkinlikler düzenleyerek ya da düzenlenmiş etkinliklere katılarak dil öğrenme için gerekli gerçek ortamlarda etkileşim olanakları yaratmak,
 • Öğrencilere, dil becerilerini geliştirmelerini sağlayacak stratejiler kazandırmak, 
 • Öğrencileri her dilin güzel, etkili örnekleriyle karşılaştırmak.

 

 

Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Toplumsal değerlerin, evrensel değerleri tamamlayan ve onlara anlam katan değerler olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak, 
 • Birlikte yaşam için ortak değerler üretmek ve bunlara sahip çıkmak durumunda olduğumuz bilincini kazandıracak okul içi ve dışı etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Toplumsal ve evrensel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmanın gereğine dönük bir bilinç oluşturmak,
 • İnsana verdiğimiz değerle çevremize model olma motivasyonunu güçlendirmek.

 

 

Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Sonuçların nedenlerinden bağımsız anlaşılamayacağı ilkesinden hareketle; olayları nedenlerini dikkate alarak analiz etmek ve bunu okul kültürü haline getirmek. 
 • Sormayı, sorgulamayı, aramayı temel yöntemler olarak yaygınlaştırmak; aklın işlevinin bu olduğunu kavratacak etkinlikler düzenlemek. 
 • Nesnel ölçütlere dayalı ve sonuçtan nedene doğru giden düşünme süreçlerinin izlediği etkinlikler gerçekleştirmek. 
 • Aynı konuya ilişkin birbiriyle karşıt yorumları inceleyerek bakış açısının sonucu nasıl etkilediğini ve bakış açılarının bireylerin kendi öz geçmişleriyle ilişkili olduğunu göstermek.
 • Öğrenme ürünlerinin önceden tanımlanmış ve paylaşılmış nesnel ölçütlere göre ve çok yönlü değerlendirildiği bir değerlendirme yaklaşımını yaygınlaştırmak.

 

 

Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Düşünmeye ve fikir üretmeye özendiren öğrenme ortamları oluşturmak. 
 • Gerçek yaşam durumlarından hareketle sorunlar üzerinde çok yönlü düşünme ve farklı çözümler üretme olanakları yaratmak.
 • Görüş, iddia ya da çözümlerinin kanıtlarını/gerekçelerini kendi gözlemlerinden/denemelerinden üretmelerini sağlamak. 
 • Aynı konuda farklı görüşleri ya da çözümleri aramak, paylaşmak. 
 • Ders konularını, amaç olarak değil hayatı kavramak için araç olarak ele almak.

 

 

Yaratıcı yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Okulda ve derslerde, bireyi yaşamın birçok boyutuyla tanıştıracak etkinlikler gerçekleştirmek. 
 • Farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler (gezi, gözlem, sanatsal ve sportif etkinlikler) için olanaklar yaratmak. 
 • Zamanın ortak bir kaynak olduğu bilincini kazandırmak.
 • İş ve zamanın paralel olduğunu algılamaları için verilen görevleri belli bir saat ya da güne göre planlamak ve bu planın uygulanmasını izlemek.
 • Öğrenme için gereksinim duyduğu zamanı belirlemek ve bunu, planlamalarda dikkate almak.

 

 

Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Bilgi edinme çabalarından dolayı öğrenme sürecindeki her bireye öncelikle saygı göstermek, çabalarını takdir etmek, onları desteklemek. 
 • Kendi gelişimini gerçekleştirmiş ve paylaşarak diğerlerinin gelişimine de katkıda bulunmaya çalışan değerli bilim, sanat, düşün insanlarıyla birlikte olmayı sağlayacak etkinlikler düzenlemek. 
 • Bireysel bilgi edinme ve gelişim sürecimizi paylaşacağımız ders içi ve ders dışı etkinlikler gerçekleştirmek. 
 • Ürettikleriyle kendi yaşamlarına değer katmış insanların yaşam öykülerini paylaşmaya dönük çalışmalar yapmak. 
 • Bilgi okur yazarlığını her dersin temel becerileri olarak tanımlamak.

 

 

Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini işbölümünden üstün tutan bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Tüm paydaşların benimseyip paylaştığı bir okul kültürünün oluşumunu desteklemek.
 • Her bir öğrencinin katılımıyla biçimlenen özgün sınıf kültürleri oluşturmayı özendirmek. 
 • Birey olarak güçlerini keşfetmeleri için yaşantı çeşitliliği sağlamak. 
 • Grup çalışmalarını öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemek.
 • Herkesin güç ve yeteneği oranında katkıda bulunabileceğini, heterojen gruplarla işbirlikli çalışmaları yaygınlaştırmak.

 

 

Düşünsel ve bedensel emeğe saygılı bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Kurumdaki tüm çalışanların, esas olanın hizmet olduğu anlayışıyla, birbirine saygı gösterdiği bir okul kültürü oluşturmak.
 • Üretilip insanların hizmetine sunulmuş olan her şeyin korunması gerektiğini kavramalarını sağlamak. 
 • Dinlemenin tüm derslerde ve tüm birimlerde temel iletişim biçimi olarak benimsenmesini sağlamak. 
 • Bilgi paylaşımında kaynak göstermeyi ilke haline getirmek. 
 • Çalışmaları, ödevleri-yargılamadan-nesnel ölçütlerle ve özenle değerlendirmek.

 

 

Kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen (sağlıklı bir çevre bilincine sahip) bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • İnsan olarak temel sorumluluğumuzun yaşamın devamlılığını sağlamak olduğu bilinciyle hareket etmek. •
 • İnsanların koşullarına ve ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirmek. 
 • İnsanlık ve doğal çevre için yapılan her şeyin, onun bir parçası olarak bize geri döneceği gerçeğinden hareket etmeyi yaşam ilkesi haline getirmek. 
 • İnsanlığa ve doğal çevreye karşı sorumluluklarımızı işleyen ürünler üzerine incelemeler gerçekleştirmek.
 • Üretirken ve tüketirken doğanın özelliklerini, beklentilerini, sınırlılıklarını dikkate alma bilinci kazandırmak. 
 • İnsanlığın ve doğanın geçmişine ilgi duymayı, geçmişi merak etmeyi sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

 

 

Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 •  Herkesin kaygı duymadan, açıklıkla kendisini ifade ettiği; birbirine saygı gösterdiği bir sınıf ve okul kültürünün devamlılığını sağlamak. 
 • Olumsuzdan çok olumlunun öne çıkarıldığı, beğeni ve başarının vurgulandığı bir sınıf ve okul kültürü yaratmak. 
 • Tüm birimlerde sağlıklı tartışma kültürünü yaygınlaştırmak.
 • Paydaşların kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve öğrenme kararlarını bu özelliklere uygun biçimde almalarına olanak veren ortamlar, etkinlikler yaratmak. 
 • Paydaşların bilgi, beceri ve kültür birikimleriyle kendilerini ortaya koyabilecekleri okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenlemek.

 

 

İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 •  Anlamaya odaklı, güven ve sinerji yaratmaya dönük, açıklık ve empati içeren bir iletişim ortamı oluşturmak. 
 • Grup çalışmaları yoluyla, öğrencileri ilişkilerini geliştirmeye yönlendirmek. 
 • Akran değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeler yoluyla öğrencilerin duygu ve düşüncelerini gözden geçireceği fırsatlar sağlamak. 
 • Her bireyin özgüven geliştirmesini destekleyen, kişisel kararlara saygılı bir sınıf ve okul ortamı oluşturmak.

 

 

Estetik duygusu-görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Estetiğin tüm yaşam alanlarında peşine düşülmesi gereken bir temel değer olduğunu kavramayı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
 • Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmak ve katılımı özendirmek, Üretilmiş ve üretilmekte olan estetik değerlere sahip eserlerle paydaşları karşılaştırmak.
 • Okul ve sınıftaki her şeyin ve davranışlarımızın denge, uyum ve düzeni konusunda özenli olmak.

 

 

Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen bireyler yetiştirmek.

 

Hedeflerimiz

 

 • Bilimsel bilgi üretme süreçlerini temel düşünme yöntemlerinden biri olarak benimsemek. 
 • Daha etkili ve keyifli öğrenme ortamları oluşturmak için bilişim teknolojilerinden yararlanmak. 
 • Öğrenilenlerin farklı durumlarda kullanılabilmesini sağlayacak, disiplinler arası, etkinlikler düzenlemek. 
 • Teknolojik ve sanatsal tasarım ve üretim etkinlikleriyle bireyin, kendini ifade etme yollarına ilişkin seçeneklerini artırmak. 
 • Laboratuar, atölye vb. çalışmaları artırarak bilgi üretiminde teknolojiden verimli biçimde yararlanmanın yollarını ve bunların yararlarını göstermek.