İdari Personelimiz

*Alfabetik sıralama yapılmıştır.Buket LEBLEBİCİOĞLU
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
E-posta: buket.leblebicioglu@tfl.k12.tr


Ebru OZMAN
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
E-posta: ebru.ozman@tfl.k12.tr


Hüseyin ÖZKAN
Eğitim Teknolojileri Uzmanı
E-posta: huseyin.ozkan@tfl.k12.tr


Namık YILDIZ
Program Geliştirme Uzmanı
E-posta: namik.yildiz@tfl.k12.tr

AR-GE MERKEZİ (ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME)

Okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda ölçme-değerlendirme birimi,

geçerli ve güvenilir ölçme değerlendirme süreci izlemektedir.

Bu süreçten sağlanan bilgilerle;

 • Eğitimciye öğretim süreci,
 • Öğrenciye kendi öğrenmeleri,
 • Veliye de öğrencisinin durumu ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme sunulmaya çalışılmaktadır.

 

Öğrencilerin ne yapamadığı değil; ne yapabildiği ve nasıl daha iyi yapabileceğiyle ilgili belirlemeler yapma ve öğretim sürecini yapılandırma amacıyla tüm birimlerle

uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda;

 • Derslerin bir konusu ya da ünitesi ile ilgili öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemeye yönelik izleme sınavları uygulanmaktadır. İzleme sınavları, not verme amacı olmadan var olan durumu betimlemeye yönelik sınavlardır.
 • Her öğretim yılının başında 4.sınıftan 11.sınıfa kadar tüm düzey ve derslerde hazırbulunuşluk sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlar yardımıyla, öğrencilerin başladıkları öğretim programına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olup olmadıkları belirlenmektir. Hazırbulunuşluk sınavı ile öğrencilerin yeni öğretim yılına başlamadan önce ne tür eksikleri olduğu belirlenmekte ve bu eksikleri tamamlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin gelişimini izlemek için ürün dosyasına (portfolyo) dayalı değerlendirmeler de yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu amaçla ürün dosyası hazırlamaktadırlar.
 • Programların ve yönetmeliklerin gerekliliği olarak performans çalışmaları, dereceli puanlama anahtarı, tutum ölçekleri, akran değerlendirme ölçekleri ve sınıf içi gözlem formları kullanılmaktadır.
 • Bir süreç değerlendirme yöntemi olarak kullanılan projelerin planlanması, projeye özgü değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlerin öğrenci ile paylaşılması gerçekleştirilmektedir.
 • Öğrencilerin öğretim yılı başında belirlenen kazanımlara sahip olma düzeylerini belirlemek amacıyla, her öğretim yılı sonunda, 4.sınıftan 11.sınıfa kadar tüm düzeylerde ve derslerde erişi sınavları yapılmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme merkezi ayrıca;

 • Her öğretim yılına başlamadan önce göreve yeni başlayan öğretmenlerimize okulumuzun ölçme ve değerlendirme anlayışı, ölçme değerlendirmenin temel ilkeleri, sınav türlerine göre soru hazırlama ve alternatif ölçme değerlendirme araçları konularında uyum eğitimleri düzenlemekte,
 • Okulumuzun ihtiyacı olan personelin seçilmesi ve ara sınıflara öğrenci alımı için sınav organizasyonu yapmaktadır.

PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ

 • Program Geliştirme Birimi, çağdaş öğrenme - öğretme anlayışlarına uygun olarak Özel Tevfik Fikret Okulları’nın misyonlarını gerçekleştirecek programların hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu programların geliştirilme sürecinde öğretmenlerle çalışarak programın öğeleri olan hedef, öğrenme yaşantıları ve bu yaşantılar için gerekli olan materyalleri hazırlayıp gerekli yöntemleri belirler.
 • Program Geliştirme Birimi eğitim, öğretim ve okulla ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaları takip edip buralardan elde ettiği bilgileri okulumuzda yürütülen çalışmalara aktarır. Yeni gelişmeler ve ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi de birimimizin gerçekleştirdiği bir başka etkinliktir.
 • Program Geliştirme Birimi, okulumuzda uzaktan eğitim sistemlerinin ve materyallerinin hazırlanmasından sorumludur.

Özel Tevfik Fikret Okulları tarafından hazırlanan 6-8 ve 9-12.Sınıflar Fransızca Dersi Öğretim Programı, 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, 24 Mayıs 2010’da MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylanmıştır.