Toplam Kalite Yönetimi


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Tevfik Fikret Eğitim Vakfı, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları’nı 1964, İzmir Tevfik Fikret Okulları’nı 1980 yılında ülkemize kazandırarak kaliteli eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan bir kurumdur.

Okullarımız, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş ve yaşama aktarma bilincine erişmiş, evrensel kültürü bu anlayışla bütünleştirmiş, teknolojiyi üretim aracı olarak kullanma becerisi edinmiş, tartışan, araştıran, sorgulayan, düşünen, Fransızca ve İngilizce gibi evrensel dilleri kullanabilen, sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İnsanoğlu var olmaya başladığı günden itibaren, bazen planlı bazen de farkında olmadan; ama sürekli olarak bir değişim içindedir. Bu değişim günümüzde daha sistematik ve bilinçli olmaya başlamıştır. 2000’li yıllara damgasını vuran teknolojik ilerleme ve küreselleşme hareketi, insanlar arası iletişimi hızlandırmaktadır. Bu hızlı iletişim; bilgi akışını, işbirliğini dolayısıyla rekabeti de arttırmıştır.

Dünyanın bugünkü rekabet ortamında yaşamını sürdürebilen bireyler yetiştirmeye başlaması, toplumların eğitim felsefelerini belirlerken kabul ettikleri bir özellik haline gelmiştir. Bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve bunu yaparken teknolojiden etkin bir biçimde yararlanan bireyler yetiştirmek, sadece küresel pazarın bir ölçütü değil, aynı zamanda kendi toplumumuzdaki ürün ve hizmet sektörünün de bir ölçütü durumundadır.

Bugün gerek ürün, gerekse hizmet olarak toplum hayatının her alanında, toplum ihtiyaçlarına uygunluk ve müşteri memnuniyeti, yani kalite, aranılan ve vazgeçilmeyen bir özellik olmuştur.

Ürünlerde ve hizmetlerde kaliteye ulaşmak isteyen kişiler, ancak kaliteli bir eğitim-öğretim süreci geçirip bunu yaşantısına yansıtabildiklerinde bu amaçlarına ulaşabilirler.

Tüm bu niteliklere sahip bireyler yetiştirmek için yapılan çalışma ve araştırmaların başında hiç kuşkusuz eğitimde TKY anlayışı gelmektedir. İlk olarak sanayi kuruluşlarında uygulanmaya başlanmıştır. TKY felsefesinin uygulamada üretim sürecini olumlu etkilediği görülmüş, liderden müşteriye kadar herkesin memnuniyetini kazanmıştır.Böylece bu felsefe başta eğitim olmak üzere hizmet sektörüne de yansımıştır.

TKY araştırma ve uygulamaları eğitimde farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır: 

 • TKY kriterlerine dayalı yaklaşım
 • Japon modeli
 • Hoshin planlaması
 • Malcom Baldridge ödül kriterleri
 • Avrupa Kalite ödül kriterleri (Türkiye’de KALDER)
 • Sanayi modeli
 • Uzman yaklaşımı

Bunlardan biri olan “uzman yaklaşımı”nda Deming, Juran, Crosby gibi kalite konusunda duayen olarak kabul edilen kişilerin ilkeleri temel alınmaktadır. Köklü bir geçmişe sahip ve yetiştirdiği insan kalitesi bakımından Türkiye’de önemli bir yeri olan Tevfik Fikret Okulları’nda gerçekleştirilen uygulamaların TKY felsefesi incelendiğinde Deming ilkeleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Dr. Deming’in 14 ilkesi, bu ilkeleri yorumlama şeklimiz ve bu yorumlar doğrultusunda okullarımızda gerçekleştirilen uygulamalar şunlardır:

DR. DEMİNG’İN İLKELERİ YORUMUMUZ UYGULAMALARIMIZ
1. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratın. Okul, öğrencilerine yaşamları boyunca
gereksinim duyabilecekleri
her türlü bilgi, beceri ve donanımı
kazandırmakla yükümlüdür.
-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Çalışmaları
-Eğitim Çalışmaları (E.Ç.)
-Proje Tabanlı Öğrenme
-Davranış Yönetim Politikası
-Hoşgörü ve Farklılık eğitimi
-Mesleki rehberlik programı
-Sosyal Duygusal Eğitim
-Eğitimsel Değerlendirme Projesi
2. Yeni felsefeyi benimseyin. Eğitim süreci, devamlı gelişen ve kendini
yenileyen bir döngüdür.
Bu sürekli gelişme ve yenilenme durumunu
okulla ilişkisi bulunan her birey-idareci,
öğretmen, öğrenci, veli benimsemeli ve
buna katkıda bulunmalıdır.
-Öğrenci Konseyi
-Onur Kurulu
-Eğitim Çalışmaları
-Kitap yazma
-Aile eğitimi
-Eğitimsel Değerlendirme Projesi
-Sürekli Öğretmen Eğitimi
-Hobi kursları
-Davranış Yönetim Politikası
3. Kitlesel denetime bağlı kalmaya son verin. Okul, içinde bulunduğu toplumsal yapıyı kendi vizyon ve misyonuna uygun olarak eğitmeli ve yönlendirmelidir. -Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Çalışmaları
-Sürekli Öğretmen Eğitimi
-Şubat Seminerleri
-Uyum Eğitimi
-Eğitim Çalışmaları
-DAYÖP
-Aile Eğitimi
-Kitap Yazma
-Sosyal Duygusal Eğitim
5. Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirin. Okul, eğitimde sürekli kaliteyi sağlamak amacıyla idareci ve öğretmenlerinin öğrenme kalitelerini ve kişisel gelişimlerini devamlı arttıracak bir yapı kurmalıdır. -Sürekli Öğretmen Eğitimi
-Hobi Kursları
-Şubat Seminerleri
-Eğitim Çalışmaları
-Öğretim Materyalleri Geliştirme
-Kitap Yazma
6. Eğitim programları oluşturun. Okul, sisteme yeni giren tüm bireylerin, sistemin gerektirdiği bilgi, beceri ve düşünce yapısını kazanabilmeleri için bir eğitim programı oluşturmalıdır. Eğitimde kalitenin sürekliliği için bu gereklidir. -Eğitim Çalışmaları
-Proje Tabanlı Öğrenme
-Uyum eğitimi
-Hobi Kursları
-DAYÖP
-Şubat Seminerleri
-Sürekli Öğretmen Eğitimi
7. Liderlik oluşturun. Okulun yöneticileri; vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri benimseyen, bunların gerçekleştirilmesi için okulla ilgili her bireye performanslarını en üst düzeyde ortaya koyabilmeleri için yardımcı olan ve onları cesaretlendiren kişiler olmalıdır. -Performans Değerlendirme
-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Çalışmaları
8. Korkuyu uzaklaştırın. Okulun her uygulamasına, ilgili bireylerin demokratik ortamlarda etkin katılımı sağlanmalıdır. -Öğrenci Konseyi
-Paylaşım Saatleri
-DAYÖP
-Eğitim Çalışmaları
-Şubat Seminerleri
-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Çalışmaları
9. Çalışanların bölümleri arasındaki engelleri yıkın. Her bireyin okulla ilgili üretkenliklerini, bilgi, beceri ve deneyimlerini birleştirerek çalışabilecekleri bir yapı oluşturulmalıdır. -Okuma Zamanı
-Eğitim Çalışmaları
-Şubat Seminerleri
-BSSM
-Hobi Kursları
10. İş gücü için slogan, ders ve hedef oluşturmaktan vazgeçin. Okulun bir eğitim kurumu olarak yapılanmasında ve sistemin oluşturulmasında tüm bireylerin sorumluluk ve görev alması sağlanmalıdır. -Eğitim Çalışmaları
-Okul Gelişimi Yönetim Ekibi Çalışmaları
11. Sayısal kotalardan vazgeçin. Bireylerin başarıları aldıkları notlarla değil, öğrenme sürecinde gösterdikleri performansla değerlendirilmelidir. -Soru Bankası
-Rubric, Portfolyo Değerlendirme
-Proje Tabanlı Öğrenme
-Eğitimsel Değerlendirme Projesi
-Performans Değerlendirme
12. Çalışmanın mutluluk ve gururunu engelleyecek engelleri ortadan kaldırın. Sistemde karşılaşılabilecek eksiklikler, ilgili birey ya da birimlerin katılımı ile düzeltilmelidir. -Onur Kurulu
-Öğrenci Konseyi
-Eğitim Çalışmaları
-Şubat Seminerleri
-Eğitimsel Değerlendirme Projesi
-DAYÖP
-ÖSS Tercih Değerlendirme Programı
13. Etkin ve güçlü bir eğitim-öğretim programı oluşturun. Okulda kaliteli eğitim-öğretim süreciniyapılandırmak için yönetici, öğretmen ve öğrencileringereksinim ve hedeflere uygun eğitim programları oluşturulmalıdır. -Eğitim Çalışmaları
-Şubat Seminerleri
-Kitap Yazma
-Öğretim Materyalleri Geliştirme
-Proje Tabanlı Öğrenme
14. Dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçin. Tüm bu ilkelerin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi, okulla ilgili her bireyin, vizyon, misyon, amaç ve hedefleri benimsemesine ve bunlara ulaşmak için aynı derecede istekli olarak üstüne düşenleri yapmasına bağlıdır. -Şubat Seminerleri
-Eğitim Çalışmaları
-Bilimsel Araştırmalar
-DAYÖP

Özel Tevfik Fikret Okulları’nda TKY, iki boyutta ele alınmaktadır:

1. Kurumda Toplam Kalite Yönetimi
2. Sınıfta Toplam Kalite Yönetimi

Bu iki boyut okullarımızda yürütülen “Okul Gelişimi Yönetim Ekibi”nin çalışmalarıyla sistemli bir şekilde desteklenmektedir.

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ
OGYE, okul müdürünün liderliğinde okulun gelişimini planlayan, planlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve okul dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma grubudur.

Okul Gelişimi Yönetim ekibi;

 • OGYE, okul gelişim sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder.
 • OGYE, okul gelişim planını hazırlar ve bu planı uygular.
 • OGYE, okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt çalışma gruplarını kurar, bu grupları, planlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve grupların çalışmalarına rehberlik eder.
 • Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine gereksinim duyulan çalışma alanlarını belirler.
 • Okul gelişim süreci ile ilgili olarak okul personelini, velileri ve öğrencileri bilgilendirir. Bu amaçla çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler.
 • Gereksinim analizi için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur.
 • Gereksinim analizi ile belirlenen konular arasından ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanlarını belirler.
 • Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı çalışma planlarını esas alarak okulun o öğretim yılında uygulayacağı yıllık okul gelişim planını hazırlar.
 • Çalışma gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder.
 • Okul gelişim planı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların biçimlendirici değerlendirmesini yaparak alınan sonuçlar doğrultusunda plan üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar.
 • “Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı”nın öğretim yılı sonunda son değerlendirmesini yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim planının hazırlanmasında dikkate alınır.
 • Okul Gelişim Raporu’nu hazırlar. Raporu okul toplumunun bilgilendirilmesine sunar ve o öğretim yılını izleyen temmuz ayı içinde EARGED Hizmet-İçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları şubesine ulaşacak şekilde gönderir.
 • Okul personelinin hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirler.
 • Okul personelinin gereksinimlerine yönelik olarak okulda hizmet içi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb.) çalışmalarının organizasyonunu yapar.